Gender & Social Inclusion Policy 2075 (PFPID)

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालका सदस्य संस्था, कर्मचारी, सम्बद्ध ब्यक्तिहरु र साझेदार संस्थाहरुकव दृष्टिकोण र ब्यबहारलाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण बनाउन निर्देहित गर्ने तथा महासंको पहलमा वा साझेदारीमा संचालित सम्पूर्० कारयक्रमहर महासंघको मूल्य र मान्यता अनुरुप समसदायमा लैङ्गिक तथा समाबेशिकरणको धारणालाई अमलम्बन गर्न सहज बनाउने उदेश्यले यो निति पारित गरिएकव ५ ।

विधान, निति तथा नियमावली सँग्रह

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालमा भएका सम्पूर्ण निति नियमहरुकव बारेमा सबैले जानकारी पाउन र सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि यसले सदस्य संस्था र अन्य सरोकारवालामाझ सकारात्मक शन्देस पुगोस भन्ने उदेश्यले बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालको निति नियमको संगालो यस पुस्तकभित्र समाबेस गरिएको छ ।

बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ–नेपाल (ब्रोसर)

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल कस्तो संस्था हो र यसले कस्ता कस्ता कामहर गर्दछ भन्ने बारे जानकारी दिनका लागि उक्त ब्रोसर निर्माण गरिएको हो । यसभित्र बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालकव बारेमा जानकारी छोटकरीमा समेटिएको छ ।