लक्ष्यः

बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सशक्त बनाउदै उनीहरुलाई आफ्नो पहिचान, सहभागिता, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, मानव मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्दै र गुणस्तरिय जीवन यापन गर्ने ।

उद्देश्यहरूः

  • सिआरपिडी, नेपालको संविधान लगायत मौजुदा कानूनहरुको कार्यान्वयन, मानवअधिकारको सम्मान गर्दै राज्य प्रदत्त सेवा सुविधा र अवसरहरुको सुनिश्चित गर्दै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समावेशी शिक्षा, जीवनउपयोगी सीपमा पहुँच बढाइ जीवनस्तर सहज बनाउन सहजीकरण गर्ने  ।   
  • बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अभिभावकहरुलाई रोजगार/स्वरोजगार मार्फत आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, सूचना, प्रविधि, सामाजिक र राजनैतिक सहभागिता, न्यायमा पहुँच बृद्धी गर्दै विकासको मूल प्रवाहीकरणमा सहभागी गराउने । 
  • बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान, क्षमता विकास र सञ्जाल विस्तार गर्दै नेतृत्व र निर्णय तहमा पुर्याउनका लागि सवै तहका सरकार र सरोकारवालासँग वकालत गर्ने ।
  • पहुँचयुक्तता, समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार/रोजगार, अपाङ्गता समावेशी बिपद व्यवस्थापन, अपाङ्गता समावेशी अनुकुलन वातावरण, अपाङ्गता पुनर्स्थापना जस्ता क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान मार्फत असल अभ्यासहरुको पहिचान र वितरण गरी अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनलाई सहज बनाउन वकालत गर्ने ।
  • सबै प्रकारका अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, विकास नियोग, अन्य गैर सरकारी संस्था,  नागरिक समाज र सबै तहका सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।