Gender & Social Inclusion Policy 2075 (PFPID)

प्रकाशन वर्ष : 2075
भाषा : अँग्रेजी
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालका सदस्य संस्था, कर्मचारी, सम्बद्ध ब्यक्तिहरु र साझेदार संस्थाहरुकव दृष्टिकोण र ब्यबहारलाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण बनाउन निर्देहित गर्ने तथा महासंको पहलमा वा साझेदारीमा संचालित सम्पूर्० कारयक्रमहर महासंघको मूल्य र मान्यता अनुरुप समसदायमा लैङ्गिक तथा समाबेशिकरणको धारणालाई अमलम्बन गर्न सहज बनाउने उदेश्यले यो निति पारित गरिएकव ५ ।