सञ्जाल पत्रिका

बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्त तथा तिनका अभिभावक र सरोकारवालाद्वारा लिखित लेख रचना र खोजमूलक अध्यन तथा भोगाइलाई समेटेर निरमाण गरीएको यस संञ्जाल पत्रिकामा बिभिन्न लेख रचना भोगाइ तथा अभ्यन अनुसान्धाहरु रहेका छन । उक्त पत्रिका बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाले प्रकाशित गर्दछ ।

सुरक्षित महिनावारी सम्बन्धी सचित्र सरल जानकारी पुस्तिका

बौद्धिक अपाङ्गता भएका किशोरीहरुलाई महिनावारी तथा त्यसको ब्यबस्थापनका बारेमा जानकारी गराउने उदेश्यले यु एन डी पी नेपालको सहयवगमा बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले प्रकाशित गरेको यस पुस्तकमा महिनावारी तथा त्यसकव ब्यबस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी रहेको छ । यस पुस्तकले बौद्धिक अपाङ्गता भएका किसोरि तथा महिलाहरुलाई सहयोग पुग्ने बिस्वास लिइएको छ ।

स्वाबलम्बन लुगा लगाउने

स्वाबलम्बन लुगा लगाउने

बौद्धिक अपाङ्गताका लागि नेपाल सरकार पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रममा आधारित यो चित्र पुस्तिका बौ४क अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सिकाइ सहजिकरण गर्ने उदेश्यले तयार गरिएको हो । यस पुस्तिक भित्र बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई लुगा लगाउन कसरी सिकाउने सम्बन्धि जोड दिएको छ ।

अभिभावक सचेतना पुस्तिका

बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ नेपालद्वारा निर्मित यस अभिभावक सचेतना पुस्तिकामा बौ४क तथा बहु अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई कसरी ब्यबहार गर्ने, उनीहरकव आवश्यक्ता र रुचि बुझी उनीहरुको दैनिक जिवन कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरा समाबेश गरिएको छ ।

स्वाबलम्बन खाने पिउने

बौद्धिक अपाङ्गताका लागि नेपाल सरकार पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रममा आधारित यो चित्र पुस्तिका बौ४क अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकालाई सिकाइ सहजिकरण गर्ने उदेश्यले तयार गरिएको हो । यस पुस्तिक भित्र बौद्धिक अपाङ्गता तथा अन्य सिकाइ सम्बन्धि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई भएका ब्यक्तिलाई खान, पिउन कसरी सिकाउने सम्बन्धि जोड दिएको छ ।

PERSON WITH INTELLECTUAL DISABILITY AND DOMESTIC VIOLENCE IN NEPAL

नेपालमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहर के कस्तो हिंसा भोगीरहेका छन अथवा के कस्तो हिंसाको सिकार भइरहेका छन् भन्ने शन्दर्भमा गरेको खोजमूलक अध्यन बाट आएका कुराहर यो अध्यनले समेटेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी (सरल रूप)

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुकव पहुँचच पुर्याउने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसंघ इनेबल (UN Enable) द्वारा निर्माण गरिएको सचित्र सरल ठूला छापा (Easy to Read) लाई नेपाली भाषामा अनुबाद गरिएको छ । यस पुस्तकबाट बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अन्ताराष्ट्रिय महासन्धिलाई सजिलोसंग बुझ्ने छन भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ–नेपाल (ब्रोसर)

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल कस्तो संस्था हो र यसले कस्ता कस्ता कामहर गर्दछ भन्ने बारे जानकारी दिनका लागि उक्त ब्रोसर निर्माण गरिएको हो । यसभित्र बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालकव बारेमा जानकारी छोटकरीमा समेटिएको छ ।

बौद्धिक अपाङ्गता र सामाबी शिक्षा

बौ, द्धिक अपाङ्गताको परिचय, पहिचान, परामर्श तथा बौद्धिक अपागता भएका बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारका बारेमा जानकारी सिकाइका बिभि र प्रकृयाबारे जानकारी, छात्रबृत्ति लगायत अन्य सेवा सुबिधाको जानकारी दिने उदेश्यले माइराइटको सहयोग तथा शिषा तथा मानबश्रोत बिकास केन्द्रको समन्वयमा बौद्धिक अपाङ्गता र समाबेशी शिक्षा नामक यो पुस्तक निर्माण गरिएको हो । यव पुस्तक परिवार, गैरसरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, स्थानिय तह विद्यालय तथा अन्य सरोकारवालामाझ सहयोगी हुने छ भन्ने अपेक्षा लिइएकव छ ।