सञ्जाल पत्रिका

बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्त तथा तिनका अभिभावक र सरोकारवालाद्वारा लिखित लेख रचना र खोजमूलक अध्यन तथा भोगाइलाई समेटेर निरमाण गरीएको यस संञ्जाल पत्रिकामा बिभिन्न लेख रचना भोगाइ तथा अभ्यन अनुसान्धाहरु रहेका छन । उक्त पत्रिका बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाले प्रकाशित गर्दछ ।

विपद्, भुकम्पीय जोखिमको अवधारणा र न्युनिकरण

बौद्धिक अपाङ्गताका अधिधावक महासंघद्वारा निर्मित यो पुस्तकले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले भोग्नुपरेका जोखिमपूर्ण कष्टलाई समेटेको छ । यो पुस्तकलाई पाँच भागमा बिभाजन गरिएकव छ । पहिलव खण्डमा प्राकृतिक प्रकोप, दोस्रो खणडमा भुकप, तेस्रो खणडमा बिपदपछी हुने हिंसा, चौथौ खणडमा जिवनउपयी सीप र पाँचौ खणडमा मनोसामाजिक असर रहेका छन ।

बौद्धिक अपाङ्गता शिक्षण सिकाइ सहजिकरण पुस्तिका

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल र शिक्षा तथा मानवश्रोत बिकास केन्द्रको साझेदारी तथा माइराइटको सहयोगमा निर्मित यस पुस्तकमा बौद्धिक अपाङ्गता शिक्षण सिकाइ रणनीति / alwlऽ पाठ्यक्रम अनुसार बिषयगत सिप र ज्ञान, बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सुरक्षा र आत्मरक्षा, अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना लगाएतका बिषयबस्तु संबोधन गरिएकोले यो पुस्तक शिक्षक, आया तथा अभिभावकलाई समेत उपयोगी रहेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन कसरी गर्ने

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा बौद्धिक अपाङ्गताका अधिधावक महासंघले आफ्ना बिभिन्न प्रकासनहरुमा समेटेको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई प्रयोग गरिने सम्मानजनक शब्दहरु प्रयवग गर्नुपर्दछ र त्यस्ता सम्मानजनका शब्दहर के कस्ता रहेका छन भन्ने कुरा बिभिन्न प्रकासनहरुमा समाबेश गरिएकव छ ।

विधान, निति तथा नियमावली सँग्रह

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालमा भएका सम्पूर्ण निति नियमहरुकव बारेमा सबैले जानकारी पाउन र सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि यसले सदस्य संस्था र अन्य सरोकारवालामाझ सकारात्मक शन्देस पुगोस भन्ने उदेश्यले बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालको निति नियमको संगालो यस पुस्तकभित्र समाबेस गरिएको छ ।

महाभुकम्प पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका परिवारको अवस्थाको स्थलगत सर्भेक्षण

भुक्म्प बि.सं. २०७२ पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा परिवारको अवस्था के कस्तो भियो भन्ने बारे जानकारि यस र्वेक्षणमा रहेको छ । उक्त सर्वेक्षण बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ नेपालले गरेको थियो ।

अभिभावक सचेतना पुस्तिका

बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ नेपालद्वारा निर्मित यस अभिभावक सचेतना पुस्तिकामा बौ४क तथा बहु अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई कसरी ब्यबहार गर्ने, उनीहरकव आवश्यक्ता र रुचि बुझी उनीहरुको दैनिक जिवन कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरा समाबेश गरिएको छ ।

PERSON WITH INTELLECTUAL DISABILITY AND DOMESTIC VIOLENCE IN NEPAL

नेपालमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहर के कस्तो हिंसा भोगीरहेका छन अथवा के कस्तो हिंसाको सिकार भइरहेका छन् भन्ने शन्दर्भमा गरेको खोजमूलक अध्यन बाट आएका कुराहर यो अध्यनले समेटेको छ ।

बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ–नेपाल (ब्रोसर)

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल कस्तो संस्था हो र यसले कस्ता कस्ता कामहर गर्दछ भन्ने बारे जानकारी दिनका लागि उक्त ब्रोसर निर्माण गरिएको हो । यसभित्र बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालकव बारेमा जानकारी छोटकरीमा समेटिएको छ ।