रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन

प्रकाशन वर्ष : 2075
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था, बेरोजगार
सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।