Parent Federation of Persons with Intellectual Disabilities- Nepal (PFPID-Nepal) is the national, nonprofit, autonomous, nongovernmental, advocacy umbrella organization working to ensure the rights and respect…

भुकम्प पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका परिवारहरुको अध्ययन कार्यक्रम २०७२ धादिङ्गबेशि, धादिङ्ग / २०७२ साल भाद्र २१ गते धादिङ्ग जिल्ला सदरमुकाममा बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघको आयोजना…