अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन कसरी गर्ने

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा बौद्धिक अपाङ्गताका अधिधावक महासंघले आफ्ना बिभिन्न प्रकासनहरुमा समेटेको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई प्रयोग गरिने सम्मानजनक शब्दहरु प्रयवग गर्नुपर्दछ र त्यस्ता सम्मानजनका शब्दहर के कस्ता रहेका छन भन्ने कुरा बिभिन्न प्रकासनहरुमा समाबेश गरिएकव छ ।

बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार,नेपालमा वकालत रणनीति हाते पुस्तिका

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको हक अधिकार संरक्षणका लागि वकालत गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा महासंघले प्रकाशित गरेको यो पुस्तकमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले वकालत कसरी गर्न सकदछन भन्ने बारेमा राम्रो ज्ञान रहेकव छ ।

अभिभावक सचेतना पुस्तिका

बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ नेपालद्वारा निर्मित यस अभिभावक सचेतना पुस्तिकामा बौ४क तथा बहु अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई कसरी ब्यबहार गर्ने, उनीहरकव आवश्यक्ता र रुचि बुझी उनीहरुको दैनिक जिवन कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरा समाबेश गरिएको छ ।