विपद्, भुकम्पीय जोखिमको अवधारणा र न्युनिकरण

बौद्धिक अपाङ्गताका अधिधावक महासंघद्वारा निर्मित यो पुस्तकले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले भोग्नुपरेका जोखिमपूर्ण कष्टलाई समेटेको छ । यो पुस्तकलाई पाँच भागमा बिभाजन गरिएकव छ । पहिलव खण्डमा प्राकृतिक प्रकोप, दोस्रो खणडमा भुकप, तेस्रो खणडमा बिपदपछी हुने हिंसा, चौथौ खणडमा जिवनउपयी सीप र पाँचौ खणडमा मनोसामाजिक असर रहेका छन ।

बौद्धिक अपाङ्गता शिक्षण सिकाइ सहजिकरण पुस्तिका

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल र शिक्षा तथा मानवश्रोत बिकास केन्द्रको साझेदारी तथा माइराइटको सहयोगमा निर्मित यस पुस्तकमा बौद्धिक अपाङ्गता शिक्षण सिकाइ रणनीति / alwlऽ पाठ्यक्रम अनुसार बिषयगत सिप र ज्ञान, बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सुरक्षा र आत्मरक्षा, अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना लगाएतका बिषयबस्तु संबोधन गरिएकोले यो पुस्तक शिक्षक, आया तथा अभिभावकलाई समेत उपयोगी रहेको छ ।

बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार,नेपालमा वकालत रणनीति हाते पुस्तिका

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको हक अधिकार संरक्षणका लागि वकालत गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा महासंघले प्रकाशित गरेको यो पुस्तकमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले वकालत कसरी गर्न सकदछन भन्ने बारेमा राम्रो ज्ञान रहेकव छ ।