विपद्, भुकम्पीय जोखिमको अवधारणा र न्युनिकरण

बौद्धिक अपाङ्गताका अधिधावक महासंघद्वारा निर्मित यो पुस्तकले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले भोग्नुपरेका जोखिमपूर्ण कष्टलाई समेटेको छ । यो पुस्तकलाई पाँच भागमा बिभाजन गरिएकव छ । पहिलव खण्डमा प्राकृतिक प्रकोप, दोस्रो खणडमा भुकप, तेस्रो खणडमा बिपदपछी हुने हिंसा, चौथौ खणडमा जिवनउपयी सीप र पाँचौ खणडमा मनोसामाजिक असर रहेका छन ।

महाभुकम्प पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका परिवारको अवस्थाको स्थलगत सर्भेक्षण

भुक्म्प बि.सं. २०७२ पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा परिवारको अवस्था के कस्तो भियो भन्ने बारे जानकारि यस र्वेक्षणमा रहेको छ । उक्त सर्वेक्षण बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ नेपालले गरेको थियो ।