विपद्, भूकम्पिय जोखिमको अवधारणा र यसको न्यूनीकरण

प्रकाशन वर्ष : 2072
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

यो विपद् तथमा भुकम्पिय जोखिमको अवधारणा र यसकोन्यूनीकरण सरल र बुझ्ने भाषामा तयार पारिएको हाते पुस्तिका हो । यस हातेपुस्तिकामा विपद् तथा भूकम्पीय जोखिमको अवधारणा र यसबाट बच्ने उपायहरू समेटिएको छ ।