बौद्धिक अपाङ्गता र सामाबेशी शिक्षा

प्रकाशन वर्ष : 2076
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

बौ, द्धिक अपाङ्गताको परिचय, पहिचान, परामर्श तथा बौद्धिक अपागता भएका बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारका बारेमा जानकारी सिकाइका बिभि र प्रकृयाबारे जानकारी, छात्रबृत्ति लगायत अन्य सेवा सुबिधाको जानकारी दिने उदेश्यले माइराइटको सहयोग तथा शिषा तथा मानबश्रोत बिकास केन्द्रको समन्वयमा बौद्धिक अपाङ्गता र समाबेशी शिक्षा नामक यो पुस्तक निर्माण गरिएको हो । यव पुस्तक परिवार, गैरसरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, स्थानिय तह विद्यालय तथा अन्य सरोकारवालामाझ सहयोगी हुने छ भन्ने अपेक्षा लिइएकव छ ।