Statistics of Persons with Intellectual Disabilities (Census)

प्रकाशन वर्ष :
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको तथ्यङ्क के कस्तो रहेको छ भन्ने बारे जनगणनाबाट आएकव तथ्यङ्क यसमा राखिएको छ ।