Statistics of Persons with Intellectual Disabilities (Census)

बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको तथ्यङ्क के कस्तो रहेको छ भन्ने बारे जनगणनाबाट आएकव तथ्यङ्क यसमा राखिएको छ ।