PERSON WITH INTELLECTUAL DISABILITY AND DOMESTIC VIOLENCE IN NEPAL

प्रकाशन वर्ष : 2077
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

नेपालमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहर के कस्तो हिंसा भोगीरहेका छन अथवा के कस्तो हिंसाको सिकार भइरहेका छन् भन्ने शन्दर्भमा गरेको खोजमूलक अध्यन बाट आएका कुराहर यो अध्यनले समेटेको छ ।