PERSON WITH INTELLECTUAL DISABILITY AND DOMESTIC VIOLENCE IN NEPAL

नेपालमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहर के कस्तो हिंसा भोगीरहेका छन अथवा के कस्तो हिंसाको सिकार भइरहेका छन् भन्ने शन्दर्भमा गरेको खोजमूलक अध्यन बाट आएका कुराहर यो अध्यनले समेटेको छ ।