cover of luga lagaune

स्वाबलम्बन लुगा लगाउने

प्रकाशन वर्ष : 2018
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

बौद्धिक अपाङ्गताका लागि नेपाल सरकार पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रममा आधारित यो चित्र पुस्तिका बौ४क अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सिकाइ सहजिकरण गर्ने उदेश्यले तयार गरिएको हो । यस पुस्तिक भित्र बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई लुगा लगाउन कसरी सिकाउने सम्बन्धि जोड दिएको छ ।