अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७

प्रकाशन वर्ष : 2077
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४ को दफा ६० ले ददएको अधिकार
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले धियमहरू बनाएको छ । उक्त नियमावलिले अपाङ्गता अधिकार ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न सहज हुने अपेक्षा लिइएकव छ ।