अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४

प्रकाशन वर्ष : 2074
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

अपाङ्गता भएका ब्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरुको नागरिक, सामाजिक, राजनितिकआर्थिक तथा सांस्ङ्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले यो ऐन बनाएको छ ।
जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गरि नेपालको संविधानको धारा