Disability Resource Book

अपाङ्गता सम्बन्धि स्रोत पुस्तिका

प्रकाशन वर्ष : 2078
भाषा : नेपाली
स्रोत प्रकारः
डाउनलोड लिङ्क

अपाङ् गता भएका व्यक्तिका लागि उपलब्ध सेवा, सुविधा, अवसर र कानूनी प्रावधान सम्बन्धी नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सिंह दरवार, काठमाडौले प्रकाशन गरेको सहजीकरण पुस्तिका