स्वाबलम्बन लुगा लगाउने

स्वाबलम्बन लुगा लगाउने

बौद्धिक अपाङ्गताका लागि नेपाल सरकार पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रममा आधारित यो चित्र पुस्तिका बौ४क अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सिकाइ सहजिकरण गर्ने उदेश्यले तयार गरिएको हो । यस पुस्तिक भित्र बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई लुगा लगाउन कसरी सिकाउने सम्बन्धि जोड दिएको छ ।

स्वाबलम्बन खाने पिउने

बौद्धिक अपाङ्गताका लागि नेपाल सरकार पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रममा आधारित यो चित्र पुस्तिका बौ४क अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकालाई सिकाइ सहजिकरण गर्ने उदेश्यले तयार गरिएको हो । यस पुस्तिक भित्र बौद्धिक अपाङ्गता तथा अन्य सिकाइ सम्बन्धि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई भएका ब्यक्तिलाई खान, पिउन कसरी सिकाउने सम्बन्धि जोड दिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी (सरल रूप)

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुकव पहुँचच पुर्याउने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसंघ इनेबल (UN Enable) द्वारा निर्माण गरिएको सचित्र सरल ठूला छापा (Easy to Read) लाई नेपाली भाषामा अनुबाद गरिएको छ । यस पुस्तकबाट बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अन्ताराष्ट्रिय महासन्धिलाई सजिलोसंग बुझ्ने छन भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।