महाभुकम्प पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका परिवारको अवस्थाको स्थलगत सर्भेक्षण

भुक्म्प बि.सं. २०७२ पश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा परिवारको अवस्था के कस्तो भियो भन्ने बारे जानकारि यस र्वेक्षणमा रहेको छ । उक्त सर्वेक्षण बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ नेपालले गरेको थियो ।