बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ–नेपाल (ब्रोसर)

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल कस्तो संस्था हो र यसले कस्ता कस्ता कामहर गर्दछ भन्ने बारे जानकारी दिनका लागि उक्त ब्रोसर निर्माण गरिएको हो । यसभित्र बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालकव बारेमा जानकारी छोटकरीमा समेटिएको छ ।